flaga flaga flaga

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowy (RODO), przedstawiamy Państwu poniżej klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STS TURBO Spółka Cywilna M. Studziński, W. Studziński z siedzibą w Warszawie, ul. Owczarska 7 01-351 Warszawa posiadający numer NIP: 522-297-57-62 adres e-mail: biuro@ststurbo.pl.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest są przepisy art. 6 ust. 1 pkt. b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane:
- dla celów związanych z realizacją Umowy z Tobą lub z podmiotem, który reprezentujesz,
- do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem w/w Umowy,
- w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków, odpowiadania na reklamację)
- ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,
- po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora).

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe lub utrudnione.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od końca roku, w którym zrealizowaliśmy Umowę.

6. Możemy przekazać Twoje dane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, a także firmom kurierskim.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

do góry